More

Research Article

Effects of deformation processes on morphology, microstructure and corrosion resistance of LDHs films on magnesium alloy AZ31

Jing Chen, Liang Wu, Xingxing Ding, Qiang Liu, Xu Dai, Jiangfeng Song, Bin Jiang, Andrej Atrens, Fusheng Pan
2021, 64 (0): 10-20.      
Yong Li, Zhiyong Liu, Endian Fan, Yunhua Huang, Yi Fan, Bojie Zhao
2021, 64 (0): 141-152.      
Xin Wei, Dongmei Fu, Mindong Chen, Wei Wu, Dequan Wu, Chao Liu
2021, 64 (0): 222-232.      
Research Article

Doublely-doped Mg-Al-Ce-V2O7 4- LDH composite film on magnesium alloy AZ31 for anticorrosion

Liang Wu, Xingxing Ding, Zhicheng Zheng, Aitao Tang, Gen Zhang, Andrej Atrens, Fusheng Pan
2021, 64 (0): 66-72.      

15 April 2021, Vol.67, No. 0

Jiuyi Li, Xiankang Zhong, Tianguan Wang, Tan Shang, Junying Hu, Zhi Zhang, Dezhi Zeng, Duo Hou, Taihe Shi
Abstract ( 13 )   PDF ( 3048KB )( 17 )   Rich HTML ( 1 )
Li Sun, Xiaobo Ren, Jianying He, Zhiliang Zhang
Abstract ( 9 )   PDF ( 6152KB )( 8 )   Rich HTML ( 0 )
Jiang Bi, Zhenglong Lei, Yanbin Chen, Xi Chen, Nannan Lu, Ze Tian, Xikun Qin
Abstract ( 10 )   PDF ( 7193KB )( 10 )   Rich HTML ( 3 )
Xuewei Yan, Qingyan Xu, Guoqiang Tian, Quanwei Liu, Junxing Hou, Baicheng Liu
Abstract ( 6 )   PDF ( 8833KB )( 1 )   Rich HTML ( 2 )
Jin-Yu Zhang, Fu-Zhi Dai, Zhi-Peng Sun, Wen-Zheng Zhang
Abstract ( 5 )   PDF ( 5973KB )( 2 )   Rich HTML ( 1 )
Longyan Hou, Yiyong Wu, Debin Shan, Bin Guo, Yingying Zong
Abstract ( 4 )   PDF ( 2709KB )( 1 )   Rich HTML ( 0 )
Qian Wu, Xiangmei Liu, Bo Li, Lei Tan, Yong Han, Zhaoyang Li, Yanqin Liang, Zhenduo Cui, Shengli Zhu, Shuilin Wu, Yufeng Zheng
Abstract ( 3 )   PDF ( 3548KB )( 0 )   Rich HTML ( 1 )
A.N.M. Tanvir, Md. R.U. Ahsan, Gijeong Seo, Brian Bates, Chanho Lee, Peter K. Liaw, Mark Noakes, Andrzej Nycz, Changwook Ji, Duck Bong Kim
Abstract ( 5 )   PDF ( 7886KB )( 2 )   Rich HTML ( 0 )
Yuting Wu, Chong Li, Xingchuan Xia, Hongyan Liang, Qiqi Qi, Yongchang Liu
Abstract ( 8 )   PDF ( 3150KB )( 7 )   Rich HTML ( 2 )
Xiao-Tao Luo, Yi Ge, Yingchun Xie, Yingkang Wei, Renzhong Huang, Ninshu Ma, Chidambaram Seshadri Ramachandran, Chang-Jiu Li
Abstract ( 2 )   PDF ( 4448KB )( 0 )   Rich HTML ( 0 )
Bhavana Joshi, Edmund Samuel, Yong-il Kim, Govindasami Periyasami, Mostafizur Rahaman, Sam S. Yoon
Abstract ( 3 )   PDF ( 4974KB )( 1 )   Rich HTML ( 0 )
Mei-Jun Liu, Guan-Jun Yang
Abstract ( 3 )   PDF ( 2977KB )( 0 )   Rich HTML ( 2 )
Swadipta Roy, C.V. Ramana
Abstract ( 1 )   PDF ( 2622KB )( 0 )   Rich HTML ( 0 )
Hong Hong, Jiyong Hu, Kyoung-Sik Moon, Xiong Yan, Ching-ping Wong
Abstract ( 3 )   PDF ( 4306KB )( 1 )   Rich HTML ( 0 )
Nana Zhao, Fengchu Zhang, Fei Zhan, Ding Yi, Yijun Yang, Weibin Cui, Xi Wang
Abstract ( 6 )   PDF ( 3144KB )( 2 )   Rich HTML ( 1 )
Xirui Lv, Mengkun Yue, Wenfan Yang, Xue Feng, Xiaoyan Li, Yumin Wang, Jiemin Wang, Jie Zhang, Jingyang Wang
Abstract ( 4 )   PDF ( 3433KB )( 1 )   Rich HTML ( 0 )
Xuehao Gao, Xin Lin, Qiaodan Yan, Zihong Wang, Xiaobin Yu, Yinghui Zhou, Yunlong Hu, Weidong Huang
Abstract ( 5 )   PDF ( 5284KB )( 6 )   Rich HTML ( 0 )
Yifan Wang, Yanli Lu, Jing Zhang, Wenchao Yang, Changlin Yang, Pan Wang, Xiaoqing Song, Zheng Chen
Abstract ( 10 )   PDF ( 5410KB )( 3 )   Rich HTML ( 0 )
A.C. Bouali, N.M. André, M.R. Silva Campos, M. Serdechnova, J.F. dos Santos, S.T. Amancio-Filho, M.L. Zheludkevich
Abstract ( 4 )   PDF ( 4096KB )( 0 )   Rich HTML ( 0 )
Shuai-Feng Chen, Hong-Wu Song, Ming Cheng, Ce Zheng, Shi-Hong Zhang, Myoung-Gyu Lee
Abstract ( 5 )   PDF ( 11124KB )( 3 )   Rich HTML ( 0 )
Yuwei Ye, Hao Chen, Yangjun Zou, Haichao Zhao
Abstract ( 4 )   PDF ( 6002KB )( 0 )   Rich HTML ( 0 )
Haiyang Yu, Zhenzhu Wang, Jiangfeng Ni, Liang Li
Abstract ( 2 )   PDF ( 4468KB )( 0 )   Rich HTML ( 0 )
Xu Lu, Dong Wang
Abstract ( 3 )   PDF ( 6120KB )( 1 )   Rich HTML ( 0 )
S.J. Wu, Z.Q. Liu, R.T. Qu, Z.F. Zhang
Abstract ( 2 )   PDF ( 4043KB )( 3 )   Rich HTML ( 0 )
Weihua Gu, Xiaoqing Cui, Jing Zheng, Jiwen Yu, Yue Zhao, Guangbin Ji
Abstract ( 3 )   PDF ( 3399KB )( 2 )   Rich HTML ( 1 )