More

Research Article

Effects of deformation processes on morphology, microstructure and corrosion resistance of LDHs films on magnesium alloy AZ31

Jing Chen, Liang Wu, Xingxing Ding, Qiang Liu, Xu Dai, Jiangfeng Song, Bin Jiang, Andrej Atrens, Fusheng Pan
2021, 64: 10-20.      
Yong Li, Zhiyong Liu, Endian Fan, Yunhua Huang, Yi Fan, Bojie Zhao
2021, 64: 141-152.      
Xin Wei, Dongmei Fu, Mindong Chen, Wei Wu, Dequan Wu, Chao Liu
2021, 64: 222-232.      
Research Article

Doublely-doped Mg-Al-Ce-V2O7 4- LDH composite film on magnesium alloy AZ31 for anticorrosion

Liang Wu, Xingxing Ding, Zhicheng Zheng, Aitao Tang, Gen Zhang, Andrej Atrens, Fusheng Pan
2021, 64: 66-72.      

20 January 2023, Vol.134, No. 0

Xiaocan Wen, Hailong Huang, Honghui Wu, Meisa Zhou, Yeqiang Bu, Xiaoyuan Yuan, Suihe Jiang, Hui Wang, Xiongjun Liu, Hongtao Wang, Jiabin Liu, Yuan Wu, Zhaoping Lu
Abstract ( 19 )   PDF ( 4353KB )( 27 )   Rich HTML ( 10 )
Yang Lin, Song He, Zhiyong Ouyang, Jianchao Li, Jie Zhao, Yanhe Xiao, Shuijin Lei, Baochang Cheng
Abstract ( 9 )   PDF ( 4551KB )( 6 )   Rich HTML ( 4 )
Panpan Zhao, Markus Gusenbauer, Harald Oezelt, Daniel Wolf, Thomas Gemming, Thomas Schrefl, Kornelius Nielsch, Thomas George Woodcock
Abstract ( 3 )   PDF ( 5103KB )( 3 )   Rich HTML ( 2 )
Yue Ren, Tingyi Yan, Zhuobin Huang, Qing Zhou, Ke Hua, Xiaolin Li, Yin Du, Qian Jia, Long Zhang, Haifeng Zhang, Haifeng Wang
Abstract ( 8 )   PDF ( 4696KB )( 4 )   Rich HTML ( 4 )
Luhan Wang, Jiangdan Zhang, Li Xu, Shuyang Bao, Yu Wang, Jiawei Liu, Xiaojuan Liang, Weidong Xiang
Abstract ( 7 )   PDF ( 3252KB )( 1 )   Rich HTML ( 2 )
Yingang Liu, Jingqi Zhang, Qiang Sun, Meng Li, Ming Yan, Xing Cheng, Miaoquan Li, Ming-Xing Zhang
Abstract ( 5 )   PDF ( 6487KB )( 2 )   Rich HTML ( 3 )
X.S. Liu, R. Li, X.F. Fan, Q.Q. Liu, X. Tong, A.X. Li, S. Xu, H. Yang, S.B. Yu, M.H. Jiang, C. Huo, P.F. Yu, M.T. Dove, G. Li
Abstract ( 3 )   PDF ( 4519KB )( 4 )   Rich HTML ( 0 )
Wei Fu, Pengfei Dang, Shengwu Guo, Zijun Ren, Daqing Fang, Xiangdong Ding, Jun Sun
Abstract ( 4 )   PDF ( 5967KB )( 5 )   Rich HTML ( 1 )
Xianghui Feng, Nan Li, Baiyi Chen, Chao Zeng, Tianyu Bai, Kai Wu, Yonghong Cheng, Bing Xiao
Abstract ( 2 )   PDF ( 2295KB )( 2 )   Rich HTML ( 1 )
Jiawei Zou, Xiaoqian Fu, Yajing Song, Tianxin Li, Yiping Lu, Ze Zhang, Qian Yu
Abstract ( 6 )   PDF ( 3069KB )( 4 )   Rich HTML ( 2 )
Qiaolei Li, Tianci Chen, Jingjing Liang, Chaowei Zhang, Jinguo Li, Yizhou Zhou, Xiaofeng Sun
Abstract ( 3 )   PDF ( 6748KB )( 5 )   Rich HTML ( 0 )
Ke Tian, Danrong Hu, Quan Wei, Qiang Fu, Hua Deng
Abstract ( 3 )   PDF ( 7480KB )( 3 )   Rich HTML ( 2 )
Hui-Ya Wang, Xiao-Bo Sun, Yue Xin, Shu-Hao Yang, Peng-Fei Hu, Guang-Sheng Wang
Abstract ( 2 )   PDF ( 5599KB )( 2 )   Rich HTML ( 1 )
Yuan Wang, Tao Zhang, Jianfei Xiao, Xiaobao Tian, Shaojun Yuan
Abstract ( 2 )   PDF ( 3776KB )( 0 )   Rich HTML ( 0 )
Xiao-Ming Huang, Ying Zhao, Hai-Le Yan, Shuai Tang, Yiqiao Yang, Nan Jia, Bo Yang, Zongbin Li, Yudong Zhang, Claude Esling, Xiang Zhao, Liang Zuo
Abstract ( 4 )   PDF ( 4479KB )( 3 )   Rich HTML ( 3 )
Pan Wu, Yubing Zhang, Jiaqi Hu, Shaojie Song, Yong Li, Huiyuan Wang, Guo Yuan, Zhaodong Wang, Shizhong Wei, Feng Liu
Abstract ( 5 )   PDF ( 5116KB )( 0 )   Rich HTML ( 0 )
S.P. Zhao, Z.D. Feng, L.X. Li, X.J. Zhao, L. Lu, S. Chen, N.B. Zhang, Y. Cai, S.N. Luo
Abstract ( 2 )   PDF ( 5749KB )( 4 )   Rich HTML ( 0 )
Zhe Hu, Hanxu Lu, Wenjie Zhou, Jinxin Wei, Hanqing Dai, Hong Liu, Zhiyong Xiong, Fengxian Xie, Wanlu Zhang, Ruiqian Guo
Abstract ( 5 )   PDF ( 3106KB )( 2 )   Rich HTML ( 1 )
Miao Song, Jia Liu, Xiaolong Ma, Qin Pang, Matthew J. Olszta, Joshua Silverstein, Madhusudhan R. Pallaka, Peter V. Sushko, Suveen N. Mathaudhu, Cynthia Powell, Arun Devarj, Bharat Gwalani
Abstract ( 4 )   PDF ( 7426KB )( 4 )   Rich HTML ( 3 )
Wanting Sun, Jiasi Luo, Yim Ying Chan, J.H. Luan, Xu-Sheng Yang
Abstract ( 4 )   PDF ( 7049KB )( 1 )   Rich HTML ( 1 )
X.F. Xu, X.Y. Li, B. Zhang
Abstract ( 3 )   PDF ( 4487KB )( 0 )   Rich HTML ( 1 )
Chaoyue Chen, Yingchun Xie, Shuo Yin, Wenya Li, Xiaotao Luo, Xinliang Xie, Ruixin Zhao, Chunming Deng, Jiang Wang, Hanlin Liao, Min Liu, Zhongming Ren
Abstract ( 4 )   PDF ( 6972KB )( 3 )   Rich HTML ( 0 )
Research Article2023, 134: 244-253. DOI: 10.1016/j.jmst.2022.06.023

The martensitic transition pathway in steel

Tianwei Liu, Lunwei Liang, Dierk Raabe, Lanhong Dai
Abstract ( 5 )   PDF ( 3806KB )( 3 )   Rich HTML ( 3 )
Xiuyun Ren, Yihe Song, Zhenguo Gao, Yalan Wu, Zirui Jia, Guanglei Wu
Abstract ( 4 )   PDF ( 3859KB )( 2 )   Rich HTML ( 1 )