Improving the fretting biocorrosion of Ti6Al4V alloy bone screw by decorating structure optimised TiO2 nanotubes layer
Jiajun Luo, Maryam Tamaddon, Changyou Yan, Shuanhong Ma, Xiaolong Wang, Feng Zhou, Chaozong Liu
Fig. 11. Thread width measure points (white bar areas) of MA(a), NT(b) and SONT(c), bar = 300 μm.